#พี่เพนซิลแจ้งข่าวเรียนต่อ ✏️💖 📖มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช.


📖มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. (ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์, เรียน 3 ภาคเรียน/1 เทอม) ตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการศึกษาพิเศษ ภาคปกติ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ม.6 กศน. จำนวนรวม 30 คน ✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 15 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 10 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการได้ยิน
-บกพร่องทางสายตา
-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกาย
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ภาคปกติ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. รับจำนวนรวม 30 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 15 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 12 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 3 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
– บกพร่องทางร่างกาย
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาพุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ม.6 และกศน. จำนวนรวม 30 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 15 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 10 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการได้ยิน
-บกพร่องทางสายตา
-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกาย
-คนพิการซ้ำซ้อน
4. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาไทย ภาคปกติ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. ม.6 และกศน. จำนวนรวม 45 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 20 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 20 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการได้ยิน
-บกพร่องทางสายตา
5. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และกศน.รับจำนวนรวม 70 คน/ภาคกศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 35 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 20 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 30 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 20 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการเห็น
6. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส., ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 70 คน/ ภาคกศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 35 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 40 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 20 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 10 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางร่างกาย
7. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรมความรู้ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 35 คน/ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 35 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 30 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 3 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 2 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางร่างกาย
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 180 คน/ภาคกศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 120 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 140 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 20 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 20 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางสายตา
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาทัศนศิลป์ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ม.6 และ กศน. ภาคปกติรับ จำนวนรวม 40 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 30 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 5 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการได้ยิน
-บกพร่องทางการร่างกาย
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงิน รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 45 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 30 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 10 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางร่างกาย
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 45 คน/ภาคกศ.ปช. รับจำนวนรวม 25 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 25 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 10 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 10 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการได้ยิน
-บกพร่องทางสายตา
-บกพร่องทางการร่างกาย
12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการตลาด รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 80 คน/ภาคกศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 35 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 60 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 10 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 10 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการร่างกาย
13.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 20 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 15 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 3 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 2 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางร่างกาย
14. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการภาครัฐ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และ กศน.ภาคปกติ รับจำนวนรวม 20 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 15 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 3 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 2 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางร่างกาย
15. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาการจัดการข้อมูลดิจิทัล รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 30 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 10 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 10 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 10 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางร่างกาย
16. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี ปริญญาตรีเทียบโอน รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวส.
ภาคปกติ รับจำนวนรวม 30 คน/ภาคกศ.ปช.(วันเสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 30 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 21 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 9 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการร่างกาย
17.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 35 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 20 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 5 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการร่างกาย
18. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 25 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 15 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 5 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการร่างกาย
19. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช., ม.6 และ กศน. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 30 คน/ภาคกศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 30 คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 15 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 5 คน
รอบที่ 3 รับจำนวน 5 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการร่างกาย
20.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาการจัดงานวิศวกรรม ปริญญาตรีต่อเนื่อง รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวส. ภาคปกติ รับจำนวนรวม 35 คน/ภาคกศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) รับจำนวนรวม 35คน✨
รอบที่ 1 รับจำนวน 25 คน
รอบที่ 2 รับจำนวน 10 คน
ประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา
-บกพร่องทางการร่างกาย
.
📍ระยะเวลาการสมัคร : ทปอ. กำหนด สามารถติดตามวันและเวลาการสมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/
☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : https://www.facebook.com/prnrru/ (เพจมหาวิทยาลัย) หรือโทร 044-009-009

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *