ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์นักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์นักวิจัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้
1. ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
2. ผศ.ฤทธี เทพไทอำนวย
3. ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์
4. ผศ.จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ
5. ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
6. ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
7. ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
8. ผศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
9. ดร.สุภาวดี วีสุวรรณ
10. ดร.ปิยนุช วงศ์กลาง
11. ดร.อิสรา พลนงค์
ได้รับทุนวิจัย : แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565
“การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน: หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
โครงการวิจัย เรื่อง : การยกระดับคุณภาพการศึกษาฐานสมรรถนะด้านนวัตกรรมเชิงระบบและการเรียนรู้ของจังหวัดนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *