รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรับตรงร่วมกัน รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้

1. รอบรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 7 มกราคม 2565 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดรับรอบแฟ้มสะสมผลงานจำนวน 15 คน  
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่องด้านหู ตา สติปัญญา ร่างกาย และพิการซ้ำซ้อน
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบวัดทักษะภาคปฏิบัติ
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4-5 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา)
2. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแพ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาไม่เกิน 10 หน้า

 ชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 8 มกราคม 2565 ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 (ประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังเวลา 18.00 น.)
 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังเวลา 18.00 น.)
 ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 (ประกาศผ่านเว็บไซต์ ทปอ. www.mytcas.com) และสละสิทธิ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. www.mytcas.com)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังเวลา 18.00 น.)
 รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

2. รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา, โควตาเรียนดี, โควตากิจกรรมดีเด่น และโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) รับสมัครระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2565 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

3. รอบรับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เลือกได้ 10 สาขาวิชา

4. รอบรับตรงอิสระ รับสมัครระหว่างวันที่ 25  พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 044-009-009, ต่อ 3120 – 5

เปิดเทอมใหม่ 1/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

เกี่ยวกับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ทำเนียบนักศึกษารุ่นที่ 1 – 10 ปีพุทธศักราช 2555 – 2564
ทำเนียบศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 – 5
ทำเนียบศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ทำเนียบผู้ได้ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำเนียบผู้ได้เกียรติบัตรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น
ทำเนียบผู้ที่ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สถิตินักศึกษา
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4 ปี)

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *